ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ- ΠΛΑΝΗΣΦΑΙΡΟ/ PLANISPHERE

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΑΠΟ ΤΙΣ “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ”) ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΚΤΟΡΑ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΛΟΓΑΪΤΗ

Κατασκευή  Πλανήσφαιρου  για  την παρατήρηση  του έναστρου  ουρανού

planisphere